Xəbərlər

17.11 2022

Vəsaitlər hara gedir? Fermerlər üçün Qiymətləndirmə Əsasları

Vəsaitlər hara gedir? Fermerlər üçün Qiymətləndirmə Əsasları

Məhsulun maya dəyərinin planlaşdırılması müəssisənin planlaşdırmasının tərkib hissəsidir və cari xərclərin və bütün sənaye dövrü ərzində inkişaf etmiş xərclərin məbləğini əks etdirən texniki-iqtisadi hesablamalar sistemidir. Planlaşdırmanın məqsədi şirkətin məhsullarının istehsalı və satışı üçün zəruri olan xərclərin miqdarının iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış müəyyənləşdirilməsidir. Məhsulun faktiki maya dəyərini hesablamaq, maddi, əmək və maliyyə resurslarından istifadəyə nəzarət etmək, habelə istehsalla bağlı faktiki məsrəflərin vaxtında, tam və etibarlı müəyyən edilməsi üçün aparılır.

Tamamilə oxuyun

09.06 2022

197

197

Tamamilə oxuyun

17.05 2022

196

196

Tamamilə oxuyun

22.03 2022

195

195

Tamamilə oxuyun

21.02 2022

194

194

Tamamilə oxuyun

(189 xəbərlər)

Gözləyin, zəhmət olmasa...